ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

Het Boudoir bruidsmode

ARTIKEL 1 – Definities 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Bruidsmode: mode (daaronder begrepen accessoires) voor dames, heren en kinderen ten behoeve van bijzondere gelegenheden, zoals huwelijken en feesten, ook wel genoemd de ‘zaak’; 

Maatwerk: een modeproduct samengesteld en geconfectioneerd op basis van specifieke wensen van de koper; 

Ondernemer: Het Boudoir Bruidsmode, CBW-erkend , die met de koper een overeenkomst aangaat of wil aangaan; 

Koper: de afnemer/opdrachtgever of een ieder die met de ondernemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan; 

Consument: de koper die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf; 

Zakelijke koper: de koper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf; 

Overeenkomst: De overeenkomst van opdracht, waarbij de ondernemer zich jegens koper verbindt om bepaalde artikelen te leveren en/of werkzaamheden te verrichten en koper zich jegens ondernemer verplicht om deze artikelen af te nemen; 

Eventdatum: de in de overeenkomst bepaalde vaste dag, waarop de levering moet zijn verricht. 

Op afstand gesloten overeenkomst: de overeenkomst waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals bedoeld in ARTIKEL 6:230g lid 1 onder de BW; 

Buiten de verkoop ruimte gesloten overeenkomst: een overeenkomst die gesloten wordt anders dan in de verkoopruimte van de ondernemer, zoals bedoeld in artikel 6:230g lid 1 onder f BW; 

SG CBW: Stichting Garantieregelingen CBW, die belast is met de uitvoering en handhaving van de garantieregelingen als bedoeld in de artikelen 13 en 16 van deze voorwaarden; 

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid 

1, Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij ondernemer zich verbind U zal verbinden om werkzaamheden te verrichten voor koper, alsmede op alle daaruit voor ondernemer voortvloeiende werkzaamheden. 

2. De voorwaarden betrekking hebbende op artikelen 13, 15, en 16 mogen uitsluitend worden gebruikt door CBW-erkende ondernemers. Een overzicht daarvan is de vinden op cbw-erkend.nl. 

3. Als naast deze algemene voorwaarden ook specifieke webwinkelvoorwaarden van toepassing zijn, kan consument zich beroepen op de bepaling die voor hem het gunstigst is. 

4. Eventuele algemene voorwaarden van koper en/of derden zijn niet van toepassing. 

ARTIKEL 3 – Intellectueel eigendom 

1. De ondernemer behoudt zich het intellectuele eigendom voor. Dit geldt bijvoorbeeld voor verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen. Zij moeten op verzoek van ondernemer direct worden teruggegeven. De ondernemer behoudt in dat geval zijn overige rechten. 

2. De koper mag geen aanduidingen in de prestaties over het intellectueel eigendom van ondernemer verwijderen of wijzigen. 

3. De koper mag niet het materiaal van ondernemer waarop intellectuele eigendomsrechten rust verveelvoudigen, openbaar maken, exploiteren of tentoonstellen zonder toestemming van ondernemer. 

ARTIKEL 4 – De overeenkomst 

1. De overeenkomst is bindend, middels toestemming van koper. 

2. De overeenkomst is gebaseerd op de door de koper verstrekte gegevens en (eventueel) door de ondernemer gedane metingen. 

3. In de overeenkomst zal uitdrukkelijk worden opgenomen: 

• een omschrijving van de te leveren zaken en te verrichten werkzaamheden; de totale (koop )prijs; de leverdatum; verwijzing naar deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de koop. 

4. De koper is verplicht ondernemer te informeren over omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover koper die kende of behoorde te kennen. Dit gaat bijvoorbeeld om maatschommelingen wegens zwangerschap of (voornemens om te gaan) lijnen. 

5. De overeenkomst vermeldt de betalingscondities als deze afwijken van artikel 5 lid 1 en artikel 10 lid 1, 2 en 3. Werkzaamheden die niet in de overeenkomst staan vallen niet onder de overeenkomst en de in de overeenkomst genoemde prijs. Indien aanvullende werkzaamheden in een later stadium dan bij het sluiten van de overeenkomst moeten worden uitgevoerd, dan worden de kosten hiervan alsnog in rekening gebracht zoals beschreven conform ARTIKEL 11. 

6. De eventdatum op de originele overeenkomst is het uitgangspunt waarop de volledige betaling, conform de betalingscondities vermeld in artikel 10, door koper voldaan dient te zijn. 

7. Bij een overeenkomst op afstand of buiten de verkoopruimte rusten op de ondernemer de (informatie) verplichtingen zoals bepaald in de toepasselijke artikelen van afdeling 2B van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. 

ARTIKEL 5 – Eigendomsvoorbehoud 

1. De ondernemer blijft eigenaar van de door hem aan koper verkochte zaken die koper heeft meegenomen maar nog niet zijn betaald. De koper zorgt ervoor dat meegenomen onbetaalde zaken in nieuwstaat en onbeschadigd blijven, totdat de koopsom (en eventueel daarbij komende kosten en rente) zijn betaald. Extra schade door waardevermindering komt voor rekening van koper. Zekerheidstelling bij zakelijke kopers 

2. Bij een overeenkomst met een zakelijke koper is de ondernemer gerechtigd alvorens te leveren of met de levering of nakoming van de overeenkomst voort te gaan, voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van koper te vorderen. Schadevergoeding bij zakelijke kopers 

3. De ondernemer is bij de uitvoering van een overeenkomst met een zakelijke koper nimmer tot enige andere schadevergoeding gehouden dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is neergelegd, met name niet tot het vergoeden van andere directe of indirecte schade, waaronder begrepen schade van derden, winstderving en dergelijke. 

ARTIKEL 6 – Annulering, ruilen en opslag 

Annulering 

1. Annulering van de koop door koper komt voor rekening en risico van koper en ontslaat hem niet van zijn verplichting tot betaling. Alleen in het geval van overlijden of een levensbedreigende ziekte van een van de echtelieden waardoor het huwelijk/event geen doorgang kan vinden geldt een uitzondering op deze regel. De koper moet dit zo nodig op verzoek van ondernemer bewijzen, bijvoorbeeld door een doktersverklaring. In het geval van annulering op deze gronden mag ondernemer al dan niet een redelijke vergoeding voor het door de ondernemer aantoonbaar geleden verlies aan koper in rekening brengen. 

2. Bij een overeenkomst op afstand of buiten de verkoop ruimte heeft de consument een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Bij gebruikmaking van het ontbindingsrecht binnen deze termijn worden geen annuleringskosten gerekend. 

Ruilen 

3. De koper mag binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst eenmalig een andere keuze uit de collectie van ondernemer doen. Als de vervangende keuze goedkoper is dan de oorspronkelijke, dan blijft de oorspronkelijke prijs gelden. Ruilen kan niet als koper bij het sluiten van de overeenkomst zelf afziet van de mogelijkheid tot ruilen (bijvoorbeeld in verband met levertijden van de leverancier) Dit wordt genoteerd op de overeenkomst. 

4. Ondernemer kan besluiten de ruil periode voor koper te verlengen en brengt hiervoor eenmalige ruilkosten in rekening van €250,-. Bepaling artikel 6, lid 3 blijft verder van toepassing op ruil. Gevolgen niet afhalen 

5. De ondernemer mag de overeenkomst ontbinden indien de eventdatum waarvoor de zaak is bestemd is verstreken en koper de zaak niet heeft afgehaald en geen nieuwe eventdatum heeft doorgegeven. De ondernemer geeft in dat geval de koper 3 maanden de gelegenheid de zaak af te halen. Wordt na deze termijn de zaak niet afgehaald door koper, dan kan de ondernemer vrij over de zaken beschikken, onverminderd zijn recht om de koopprijs, voor zover nog niet voldaan, op te eisen ter dekking van zijn schade. Opslagkosten 

6. Als de zaak door koper later wordt opgehaald dan de oorspronkelijke eventdatum mag de ondernemer de in redelijkheid gemaakte opslagkosten in rekening brengen. Het risico van brand en beschadiging tijdens de opslag wordt door de ondernemer bij een consumentenkoop voor zijn rekening door verzekering gedekt. 

ARTIKEL 7 – De eventdatum en levering 

1. Als er geen leverdatum overeengekomen is, moet levering uiterlijk 1 week voor de eventdatum plaatsvinden, tenzij partijen anders overeenkomen of op het laatste moment toch nog maataanpassingen nodig zijn. 

2. Bij overschrijding van de leverdatum door ondernemer heeft koper het recht de overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te eisen, mits ondernemer aan kan tonen dat het overmacht betreft. 

3. Bij overschrijding van de leverdatum is de ondernemer bij een overeenkomst met een zakelijke koper niet aansprakelijk voor gevolgschade, hoe ook genaamd. 

4. Als de overeengekomen leverdatum niet wordt gehaald door omstandigheden die voor risico van koper komen, dan is de ondernemer niet aansprakelijk voor overschrijding van de leverdatum en eventuele schade die daaruit voortvloeit. Partijen treden dan in overleg om een nieuwe leverdatum af te spreken. 

ARTIKEL 8 – Plichten van de ondernemer 

1. De ondernemer levert de afgesproken zaken goed en deugdelijk volgens de afspraken in de overeenkomst. De afgesproken werkzaamheden voert ondernemer goed, deugdelijk en volgens de afspraken van de overeenkomst uit. 

2. De ondernemer houdt zich aan de wettelijke voorschriften bij de uitvoering van de overeenkomst. 

ARTIKEL 9 – Plichten van de koper 

1. De koper is verplicht ondernemer te informeren over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover koper die kende of behoorde te kennen. Dit gaat bijvoorbeeld om maatschommelingen wegens zwangerschap of (voornemens om te gaan) lijnen. 

2. De koper stelt ondernemer in de gelegenheid de zaken te leveren dan wel het werk te verrichten. 

3. De koper is verplicht zorg te dragen voor de zaken van de ondernemer die bij koper zijn totdat de koopsom volledig is voldaan (zie ook artikel 5 lid 1). 

4. De koper die tegen het uitdrukkelijke advies van ondernemer aandringt op het verrichten van bepaalde werkzaamheden is aansprakelijk voor de hierdoor ontstane schade. 

ARTIKEL 10 – De betaling

Koop en verkoop van (evt. maatwerk) artikelen op bestelling 

1. Artikelen gekocht conform overeenkomst die besteld moeten worden geschieden onder de volgende betalingsconditie: 

• Aanbetaling door consument: 50 % van de koopsom bij aankoop.

• indien niet op maat hoeft te worden geleverd: restant bij afhalen van artikel; of 

• indien wel op maat moet worden geleverd: bij de eerste pas het restant van de koopsom. De eigendom van artikelen gaat over op de koper na een betaling van 100% van de koopsom. 

Koop en verkoop van artikelen uit voorraad 

2. Artikelen gekocht conform overeenkomst die uit voorraad verkocht worden geschieden onder de volgende betalingsconditie: 

• Betaling door consument: 100 % van de koopsom van artikel. Maatwerk werkzaamheden 

3. Bij een overeenkomst voor maatwerk werkzaamheden geldt als algemene betalingsconditie: 

• bij het geven van de opdracht door een consument: een aanbetaling van 50 % van de overeengekomen som; Na de eerste pas het restantbedrag. Betaalbewijs en eigendom 

4. Ondernemer geeft koper een betalingsbewijs, dat ook dient als eigendomsbewijs. 

5. De eigendom gaat over op koper na ontvangst van de betaling van 100 % van de koopsom. 

6. Ondernemer draagt er zorg voor dat, ook voor derden, de eigendommen van kopers die bij de ondernemer achterblijven individueel bepaalbaar zijn door tenminste de naam van de eigenaar erop te vermelden. 

7. Indien koper via een factuur per mail of betalingsverzoek betaald dan gelden dezelfde regels.

AanbetalIngsgarantie 

8. Op de aanbetaling genoemd in artikel 10, lid 1 is, bij een overeenkomst met een consument, de garantie van artikel 13 van toepassing, De koper moet zich houden aan de in dit ARTIKEL vermelde procedure. 

Zakelijke kopers 

9. Bij overeenkomsten met zakelijke kopers zijn partijen vrij om andere betalingscondities dan genoemd in artikel 10, lid 1 en 2 af te spreken. De aanbetalingsgarantie van artikel 13 is op deze overeenkomsten niet van toepassing. Niet-tijdige betaling 

10. Indien koper niet tijdig betaalt, is hij automatisch in verzuim. De ondernemer zendt na het verstrijken van de factuurdatum een betalingsherinnering waarin hij koper op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen veertien dagen na ontvangst van de betalingsherinnering te betalen. 

11. De ondernemer is na verloop van de in artikel 10, lid 7 bedoelde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het verschuldigde bedrag. Indien de ondernemer incassomaatregelen neemt, zijn de daaraan verbonden kosten conform de wettelijke regeling en tot ten hoogste 15% van de openstaande hoofdsom en met een minimum van €40 voor rekening van koper. 

12. Als na het verstrijken van de termijn in de betalingsherinnering als genoemd in artikel 10, lid 7 nog steeds niet is betaald, brengt de ondernemer wettelijke ren- te in rekening vanaf het verstrijken van de van toepassing zijnde termijn voor de betaling genoemd in artikel 10, lid 5 tot de dag van ontvangst van het verschuldigde bedrag. Recht van retentie 

13. De ondernemer kan het recht van retentie (terughouding) uitoefenen, wanneer de koper tekortschiet in de voldoening van een opeisbare vordering, tenzij deze tekortkoming de terughouding niet rechtvaardigt. Betalingswijze 

14. Ondernemer biedt de mogelijkheid om te betalen door middel van overboeking of cash. 

15. Ondernemer accepteert geen biljetten van €200 en €500 euro. 

ARTIKEL 11 – Extra kosten, meerwerk en/of minderwerk 

1. Onder meer- of minderwerk wordt verstaan het werk dat, met instemming van beide partijen, extra of juist niet wordt uitgevoerd of een zaak die extra of juist niet wordt geleverd, ten opzichte van de overeenkomst.

ARTIKEL 12 – Conformiteit en garantie 

1 . Het geleverde artikel moet die eigenschappen bezitten die koper op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten (conformiteit). Dit geldt ook bij bijzonder gebruik voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien. 

2. Afwijkingen aan het geleverde van de kleur, structuur en dergelijke vormen alleen een reden tot klagen als deze afwijkingen uit technisch oogpunt onaanvaardbaar zijn volgens geldende en gebruikelijke normen of handelsgebruik. 

3. De productgaranties genoemd in artikel 12, lid 1 en 2 worden door de ondernemer verstrekt. Zij vallen niet onder de aanbetalingsgarantie van de SG CBW, genoemd in ARTIKEL 13. 

4. De koper is verplicht zich als een goed koper te gedragen. De koper moet bijvoorbeeld de zaak goed en afdoende onderhouden, zorgvuldig behandelen en deskundig (laten) reinigen/repareren/vermaken. Bij bruidsmode en feestkleding dient de koper bij vermaak, gebruik en reiniging en/of reparatie rekening te houden met de vaak kwetsbare stoffen en applicaties. Reiniging, vermaak en/of reparatie door speciale bruidsmodereinigingsbedrijven cq reparatiebedrijven cq vermaakbedrijven, die een samenwerkingsverband met ondernemer hebben en garanties op het resultaat afgeven, verdienen de voorkeur. Gebruik van bedrijven buiten deze samenwerkingen zijn volledig op risico van klant en hiermee komen rechten van klant betrekking hebbende op garantie te vervallen. 

ARTIKEL 13 – Aanbetalingsgarantie 

Een stappen plan en meer informatie over deze garantie is te vinden op: www.cbw-erkend.nl 

1. De consument heeft een garantie als hij in het geval van faillissement/surseance/wettelijke schuldsanering van de ondernemer geen product geleverd heeft gekregen waar hij wel voor heeft aanbetaald. De garantie bestaat eruit dat de consument een vervangende overeenkomst kan sluiten met een andere CBW-erkende bruidsmode-/maatwerkondernemer, waarbij de aanbetaling op de verschuldigde prijs in mindering wordt gebracht. 

2. Om in aanmerking te komen voor de garantie moet de consument aan de volgende formaliteiten voldoen: 

a. De consument doet uiterlijk drie maanden nadat aan de voorwaarden in artikel 13, lid 1 is voldaan, of zoveel eerder als de gelegenheidsdatum nodig maakt, een schriftelijk of elektronisch (via www.cbw-erkend.nl) beroep op de aanbetalingsgarantie bij de SG CBW. 

b. De consument overlegt hierbij in ieder geval een kopie van de koopovereenkomst, een bewijs van aanbetaling en een kopie van het bericht van de curator/bewindvoerder dat de overeenkomst niet wordt uitgevoerd (namens de ondernemer, of door een overnemende partij tegen dezelfde condities als met de ondernemer was afgesproken) en dat de aanbetaling niet wordt terugbetaald. Er hoeft niet gewacht te worden op het bericht van de curator als de gelegenheidsdatum het noodzakelijk maakt eerder met de uitvoering van de aanbetalingsgarantie te beginnen. 

c. De consument is verplicht zijn vordering op de oorspronkelijke ondernemer (maximaal het in lid 6 in mindering te brengen bedrag) aan de SG CBW over te dragen. 

3. Als de consument voldoet aan de voorwaarden in lid 2 zal de SG CBW uiterlijk binnen twee maanden nadat een beroep is gedaan op de garantie, of zoveel eerder als de gelegenheidsdatum nodig maakt, aan de consument laten weten of deze in aanmerking komt voor de garantie. Zo ja, dan zal de SG CBW binnen deze twee maanden aan de consument schriftelijk het bewijs verstrekken waarmee hij een vervangende koop kan stuiten met een andere CBW erkende bruidsmode-/maatwerkondernemer (voor een lijst van ondernemers, zie op aanvraag kan een lijst worden toegezonden). 

4. De garantieregeling heeft de volgende voorwaarden: 

a. De consument overhandigt direct het in lid 3 bedoelde bewijs van de SG CBW aan de ondernemer waarmee de vervangende koop wordt gesloten. 

b. De vervangende koop moet gesloten worden binnen zes maanden na ontvangst van het in lid 3 genoemde bewijs. 

c. De ondernemer met wie de consument een vervangende koop wil sluiten heeft een inspanningsverplichting om de overeengekomen zaken te leveren tegen de oorspronkelijke prijs als hij dealer is van het betreffende merk en het artikel nog leverbaar is. 

d. Als de ondernemer met wie de consument een vervangende koop wil sluiten kan aantonen dat op de oorspronkelijke overeenkomst een ongebruikelijke korting is gegeven mag hij de normale verkoopprijs aanhouden. 

e. De garantie geldt voor een aanbetaling van maximaal 50 en voor maximaal 25 bij maatwerk. Heeft de consument onverplicht meer aanbetaald dan geldt de garantie niet over het meerdere. 

f. De aanbetaling van de consument wordt op de verschuldigde prijs in mindering gebracht maar niet meer dan 50 van de oorspronkelijke prijs en niet meer dan 50 van de nieuwprijs als de nieuwprijs lager is dan de oorspronkelijke prijs. Zie voor rekenvoorbeelden www.cbw-erkend.nl. 

g. De ondernemer mag een vervangende overeenkomst weigeren als hij aan SG CBW aantoont dat hij al zo veel vervangende overeenkomsten heeft gesloten dat zijn normale bedrijfsvoering in gevaar komt. 

h. De ondernemer waarmee een vervangende overeenkomst wordt gesloten kan bepaalde modellen uitsluiten van zijn aanbod, bijvoorbeeld afgeprijsde artikelen. 

i. De ondernemer waarmee een vervangende overeenkomst wordt gesloten kan vermaakkosten in rekening brengen. 

5. Niet onder de aanbetalingsgarantie vallen: overeenkomsten met zakelijke kopers; de productgarantie genoemd in artikel 12 lid 1; het sluiten van een vervangende overeenkomst zonder voorafgaande toetsing door SG CBW zoals bedoeld in lid 2. 

ARTIKEL 14 – Klachten 

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven, bij voorkeur schriftelijk of elektronisch, worden ingediend bij de ondernemer, tijdig nadat de koper de gebreken heeft ontdekt. 

2. Bij consumentenkoop is een kennisgeving binnen een termijn van twee maanden na de ontdekking van het gebrek in elk geval tijdig. Een snellere melding van klachten, dat wil zeggen direct na constatering, is in het belang van ondernemer en koper. 

3. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de koper zijn rechten verliest. 

ARTIKEL 15 – De geschillenregeling 

1. Geschillen tussen consument en ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze. ondernemer te leveren of geleverde diensten en zaken, kunnen zowel door de consument als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Bruidsmode, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Hoe dit in zijn werk gaat is na te lezen op www.cbw-erkend.nl. Voor een mogelijk snellere oplossing als alternatief voor een geschillenprocedure kunnen consumenten ook gebruik maken van de CBW-erkend Bemiddelingsservice, telefoon 088-9730607 of kijk op www.cbw-erkend.nl. Meer informatie over de Geschillencommissie Bruidsmode en hoe direct digitaal een klacht kan worden ingediend is te vinden op www.degeschillencommissie.nl. 

2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen indien de consument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft ingediend. 

3. Nadat de klacht bij de ondernemer is ingediend, moet het geschil uiterlijk twaalf maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt. 

4. Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie moet hij de consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken. 

5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement is in te zien op www.degeschillencommissie.nl. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd. 

6. Indien naast de Geschillencommissie Bruidsmode tevens de Geschillencommissie Thuiswinkel (leden van Thuiswinkel. org) of de Geschillencommissie Webshop Keurmerk (leden van de Stichting Webshop Keurmerk) bevoegd is, geldt het volgende. Voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand kunt u het beste terecht bij de Geschillencommissie Thuiswinkel of de Geschillencommissie Webshop Keurmerk. Voor alle overige geschillen kunt u het beste bij de Geschillencommissie Bruidsmode terecht. Dit houdt verband met de in de commissies aanwezige deskundigheid. 

7. Uitsluitend de rechter of de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen. Dit mag ook via het Europese Platform Online Dispute Resolution (http://ec.europa.eu/odr), die zal doorverwijzen naar de Geschillencommissie. 

ARTIKEL 16 – Nakomingsgarantie 

1. De SG CBW staat garant voor de nakoming van een door de Geschillencommissie Bruidsmode gewezen bindend advies door een CBW-erkende ondernemer. De consument moet binnen drie maanden nadat de termijn is verstreken waarbinnen de ondernemer het bindend advies moest nakomen een schriftelijk of elektronisch beroep hierop doen bij de SG CBW. 

2. De SG CBW geeft echter geen nakomingsgarantie als: 

• de ondernemer het bindend advies binnen twee maanden na verzending daarvan ter vernietiging aan de rechter heeft voorgelegd; 

• op de overeenkomst die ten grondslag ligt aan het bindend advies een beroep op de aanbetalingsgarantie genoemd in 

ARTIKEL 13 gedaan kan of had kunnen worden; 

• tijdens de procedure bij de Geschillencommissie sprake is van faillissement, surseance van betaling of wettelijke schuldsanering van de ondernemer of zijn bedrijfsactiviteiten zijn feitelijk beëindigd. Bepalend voor deze laatste situatie is de datum waarop de bedrijfs beëindiging in het Handelsregister is ingeschreven, of een eerdere datum waarvan de SG CBW aannemelijk kan maken dat de winkel feitelijk is gesloten en niet elders is opgestart. Als hiervan sprake is, dan zal de behandeling van de geschillenprocedure worden gestaakt. 

3. De garantstelling door SG CBW is beperkt tot € 10.000 per bindend advies. SG CBW verstrekt deze garantstelling onder de voorwaarde dat de consument die op deze garantie een beroep doet zijn vordering op grond van het bindend advies tot maximaal het uitgekeerde bedrag aan SG CBW overdraagt (cedeert) gelijktijdig met de honorering van zijn beroep op de nakomingsgarantie. Voor het meerdere heeft SG CBW een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat de ondernemer het bindend advies nakomt. Dit houdt in dat de consument wordt aangeboden zijn vordering voor het meerdere ook aan SG CBW over te dragen, waarna SG CBW op eigen naam en op kosten van SG CBW de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument. 

4. Bij het staken van de bedrijfsactiviteiten van een ondernemer zoals bedoeld in artikel 15, lid 2 is het totaal aan garantstellingen aan consumenten beperkt tot een bedrag van € 10.000 per ondernemer. De afhandeling gebeurt op volgorde van binnenkomst bij SG CBW van de schriftelijke of elektronische beroepen op de nakomingsgarantie tot het maximum van €10.000 is bereikt. 

ARTIKEL 17 – Overmacht 

1. Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten de macht van de ondernemer die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ondernemer kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). 

2. Onder overmacht wordt onder andere verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan. grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen intern bij het bedrijf of bij de fabrikant, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheid-) instanties. 

3. Als de ondernemer door overmacht haar leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kan nakomen, is zij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten. Ingeval van overmacht kan de koper ondernemer niet tot schadevergoeding aanspreken. 

ARTIKEL 18 – Privacy 

De door koper verstrekte persoonsgegevens zullen in overeenstemming met de huidige privacywetgeving (AVG) worden verwerkt.

ARTIKEL 19 – Nederlands recht 

Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan Nederlands recht.